طبیب طبیبان | طب سنتی و پک های درمانی سنتی

1.سوال: آیا با داروهای طب اسلامی حتما خوب می شوم؟

جواب: شفا دست خداست و او تنها شفا دهنده در عالم امکان است، طبیب اسلامی بر اساس اطلاعات و مشاهدات خود طبابت می کند و اگر خدا خواست شخص بهبود پیدا می کند.

اثر گذاری دارو، مدت زمان این اثر، قدرت تشخیص طبیب و … همگی به اختیار و اراده خداوند است. لذا ممکن است از بین دو شخص با بیماری و مزاج مشابه یکی با داروهای اسلامی به کلی درمان شود و دیگری با همان داروها هیچ اثری در خود نبیند.

از طرفی انسان هم ممکن الخطاست و ذهن بشری خطاپذیر است. لذا هیچ تضمینی نمی شود در درمان کنندگی یک دارو برای شخص بیمار داد.

2.این سایت متعلق یه چه کسی می باشد؟

جواب: متعلق به محمد باقری از شاگردان آیت الله تبریزیان، پروفسور خیراندیش،دکتر معصوم نیا،دکتر خورشیدی و... می باشد.